IMPRESSUM

Oferent

Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR
Florapromenade 16 A – 13187 Berlin
Tel.: +49 30 476 73 89
Fax: +49 30 49 99 92 80
E-Mail: Batkowski@t-online.de
Internet: www.BWB-Translations.de

Numer podatnika UE: DE 252 172 970
Numer podatnika: 35/217/64275

Designed by: Mateusz Molęda (Hanower, projekt & realizacja), Heiko Scharff (Berlin, realizacja dwujęzyczna)

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

Oferent niniejszej strony nie odpowiada za treść zewnętrznych linków. Za treść stron dostępnych za pośrednictwem linków odpowiadają wyłącznie ich oferenci względnie operatorzy.

Oświadczenie o ochronie danych

Dane klienta gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach powierzonego nam zlecenia oraz obowiązujących przepisów prawnych. Dane dotyczące zlecenia, przedsiębiorstwa klienta lub osób pozyskiwane i przetwarzane są przez nas tylko wtedy, jeżeli jest to nieodzowne dla wykonania usług i świadczeń oferowanych na niniejszej stronie.

Dane udostępnione przez klienta traktowane są przez nas ściśle poufnie. Bez jednoznacznego zezwolenia ze strony klienta nie udostępniamy żadnej osobie trzeciej danych klienta, chyba że konieczność taką nakłada na nas obowiązek ustawowy. Zarazem zwracamy jednak uwagę, że w trakcie przesyłu danych za pośrednictwem Internetu może dojść do tego, iż osoby trzecie powezmą wiedzę o danych klienta względnie dopuszczą się sfałszowania tych danych. Jeżeli zamiarem klienta jest powzięcie wglądu w dane związane z wykonaniem zlecenia, skorygowanie lub skasowanie tych danych, wystarczy w tym celu pisemne powiadomienie, wysłane na adres podany w Impressum.