IMPRESSUM

Oferent

Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR
Florapromenade 16 A – 13187 Berlin
Tel.: +49 30 476 73 89
Fax: +49 30 49 99 92 80
E-Mail: Batkowski@t-online.de
Internet: www.BWB-Translations.de

Numer podatnika UE: DE 252 172 970
Numer podatnika: 35/217/64275

Designed by: Mateusz Molęda (Hanower, projekt & realizacja), Heiko Scharff (Berlin, realizacja dwujęzyczna)

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

Oferent niniejszej strony nie odpowiada za treść zewnętrznych linków. Za treść stron dostępnych za pośrednictwem linków odpowiadają wyłącznie ich oferenci względnie operatorzy.

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszy nas bardzo, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Ochrona danych traktowana jest w naszej spółce cywilnej Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR ze szczególną powagą. Korzystanie ze stron internetowych spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR jest z zasady możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak zamierzają Państwo za pośrednictwem tej strony internetowej skorzystać z określonych serwisów naszej spółki, to przetworzenie danych osobowych Państwa może okazać się konieczne. Jeżeli przetworzenie danych osobowych Państwa jest konieczne i jeżeli nie ma po temu odnośnej podstawy prawnej, wówczas w każdym wypadku pozyskujemy zgodę osoby, której to dotyczy.

Przetwarzanie danych osobowych konkretnej osoby, jak np. nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, dokonywane jest w każdym wypadku w zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych (DSGVO), jak również z obowiązującymi dla spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR specyficznymi krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych. Za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych spółka nasza w sposób ogólnie dostępny informuje o rodzaju, zakresie i celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych, mających związek z osobami. Ponadto osoby, których to dotyczy, są poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych informowane o przysługujących im prawach.

Spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR zrealizowała w fazie przygotowawczej liczne działania techniczne i organizacyjne, ażeby zapewnić możliwie pozbawioną luk ochronę danych osobowych, przetwarzanych w ramach tej strony internetowe. Ponieważ jednak przekazy danych za pośrednictwem Internetu mogą z zasady być obarczone pewnymi lukami w zakresie bezpieczeństwa, spółka nasza nie może zapewnić absolutnej ochrony. Z tej przyczyny każda z zainteresowanych osób ma pełną możliwość wyboru przekazu do nas danych osobowych alternatywnymi drogami, jak np. telefonicznie.

1. Definicje użytych pojęć

Oświadczenie o ochronie danych spółki cywilnej Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR bazuje na terminologii użytej przy wydaniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO) przez instytucje europejskiej, powołane do wydawania europejskich dyrektyw i rozporządzeń. Nasze oświadczenie o ochronie danych winno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i naszych klientów i partnerów biznesowych. W dążeniu do tego wyjaśniamy na wstępie użytą terminologię. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych posługujemy się m.in. następującymi pojęciami:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe obejmują wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (dalej nazywanej „osobą dotkniętą”). Za możliwą do określenia/zidentyfikowania osobę uważa się osobę fizyczną, która może być zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności poprzez przyporządkowanie jej do oznaczenia np. poprzez nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do danych miejsca przebywania, do oznakowania online lub do jednej lub więcej szczególnych cech, będących wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą

  Osobą dotkniętą jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.

 • c) Przetwarzanie

  Za przetwarzanie uważa się każdą czynność dokonywaną z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur, względnie każdy ciąg tego rodzaju czynności dokonywanych w związku z danymi osobowymi, takich jak pozyskiwanie, rejestrowanie, organizacja, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, wyczytywanie, odpytywanie, wykorzystanie, ujawnianie przez dokonywanie przekazu, rozpowszechnianie lub każda inna forma udostępniania, porównywanie lub wiązanie z innymi danymi, ograniczanie lub niszczenie danych.

 • d) Ograniczanie przetwarzania

  Ograniczanie przetwarzania oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia przyszłego ich przetwarzania.

 • e) Profiling

  Profiling to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegający na tym, że przedmiotowe dane osobowe są wykorzystywane w celu oceny określonych aspektów osobistych danej osoby fizycznej, a w szczególności w celu analizowania lub prognozowania aspektów odnoszących się do wyników wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji i zainteresowań, zachowań, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu danej osoby fizycznej.

 • f)  Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, dzięki któremu danych osobowych nie można przyporządkować do konkretnej osoby bez pozyskania dodatkowych informacji w sytuacji, gdy te dodatkowe informacje przechowywane są oddzielnie i podlegają zabiegom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie mogą być przyporządkowane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • g) Podmiot odpowiedzialny lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

  Podmiotem odpowiedzialnym lub podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki tego przetwarzania uregulowane są prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, wówczas wskazanie podmiotu odpowiedzialnego lub określone kryteria jego wskazania mogą być przewidziane prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego.

 • h) Podmiot przetwarzający na zlecenie

  Podmiotem przetwarzającym na zlecenie jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny podmiot, który dokonuje przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny podmiot, któremu udostępniane są dane osobowe niezależni od tego, czy jest lub nie jest on podmiotem trzecim. Natomiast urzędy, które ewentualnie otrzymują dane osobowe w ramach zlecenia/zadania śledczego, powierzonego im zgodnie z prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego, nie są traktowane jako odbiorcy.

 • j) Podmiot trzeci

  Podmiotem trzecim jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny podmiot, niebędący osobą dotkniętą, podmiotem odpowiedzialnym, podmiotem przetwarzającym na zlecenie oraz osobami, które na bezpośrednią odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu przetwarzającego na zlecenie są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Udzielenie zgody

  Za udzielenie zgody uważa się każde dokonane przez dotkniętą osobę dobrowolnie dla danego przypadku, w sposób poinformowany oraz jednoznaczny oświadczenie woli w formie oświadczenia lub innej jednoznacznie potwierdzającej czynności, poprzez którą osoba, której dane dotyczą, daje do zrozumienia, że wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz pozostałych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych oraz innych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest:

Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR
Florapromenade 16 A 13187
Berlin
Niemcy
Tel.: +49304767389
E-Mail: batkowski@t-online.de
Website: www.bwb-translations.de

3. Pozyskiwanie ogólnych danych i informacji

Strona internatowa spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR rejestruje przy każdym wywołaniu przez osobę lub zautomatyzowany system cały szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane zapisywane są w Logfiles serwera. Rejestrowane mogą być (1) typ i wersja wykorzystywanego serwera, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system wchodzący na stronę, (3) strona internetowa, z której system wchodzący dokonuje wejścia na naszą stronę internetową (tzw. Referrer), (4) witryny internetowe, które poprzez system wchodzący sterowane są na naszą stronę, (5) data i czas godzinowy wejścia na naszą stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (IP-Adresse), (7) Internet-Service-Provider systemu wchodzącego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą obronie przed zagrożeniami w wypadku ataku na nasze systemy informatyczno-technologiczne.

Wykorzystując te ogólne dane i informacje spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR nie wyciąga żadnych wniosków co do osoby dotkniętej. Natomiast informacje te potrzebne są do (1) prawidłowego udostępniania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i ewentualnie związanej z nią reklamy, (3) zapewnienia trwałego funkcjonowania naszych systemów informatyczno-technologicznych oraz techniki naszej strony internetowej oraz do (4) sporządzania informacji wymaganych przez organa ścigania w przypadku dochodzenia spowodowanego cyberatakiem. Pozyskiwane z tych względów anonimowo dane analizowane są przez spółkę Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR z jednej strony do celów statystycznych, zaś z drugiej strony w celu podniesienia poziomu ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby w ostatecznym rachunku zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane dzienników logowania serwera zapisywane są oddzielnie od wszelkich danych osobowych, podanych przez osobę dotkniętą.

4. Rutynowe kasowanie i blokowanie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie dokonuje przetworzenia i przechowuje dane osobowe danej osoby tylko na czas niezbędny do zrealizowania celu, z którego wynika potrzeba przechowywania danych oraz na ile jest to przewidziane przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia względnie w ustawach lub przepisach wydanych przez innego ustawodawcę, któremu podlega podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.

Jeżeli przestaje istnieć cel przechowywania danych lub upływa termin przechowywania danych, wyznaczony przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia względnie przez innego właściwego ustawodawcę, wówczas dane osobowe rutynowo i zgodnie z przepisami prawa podlegają zablokowaniu lub skasowaniu.

5. Prawa osoby dotkniętej

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdej osobie dotkniętej przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do uzyskania od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie potwierdzenia tego, czy dotyczące jej dane osobowe są przedmiotem przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może o każdej porze zwrócić się w tej sprawie do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • b) Prawo do informacji

  Każdej osoba dotkniętej przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do uzyskania o każdej porze od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie nieodpłatnej informacji o dotyczących jej przechowywanych danych osobowych wraz z kopią tej informacji. Ponadto europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia zapewniły osobie dotkniętej możliwość uzyskania następujących informacji:

  • cele przetwarzania danych
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorca lub kategorie odbiorców, którym udostępnione zostały dane osobowe lub też będą one udostępnione, w szczególności odnośnie odbiorców w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
  • w miarę możliwości informacje o planowanej długości okresu przechowywania danych osobowych lub też, jeżeli nie jest to możliwe, o kryteriach wyznaczania długości okresu przechowywania
  • o prawie do sprostowania lub skasowania dotyczących danej osoby danych osobowych, do ograniczenia zakresu przetwarzania przez danego odpowiedzialnego podmiotu lub też o prawie wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
  • o prawie do złożenia skargi w nadzorującym urzędzie,
  • jeżeli dane osobowe są pozyskiwanego u kogoś innego niż osoba, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje odnośnie pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanej procedury decyzyjnej włącznie z profilingiem zgodnie z Artykułem 22 ust. 1 i 4 DS-GVO oraz — przynajmniej w takich przypadkach — istotne informacje o wdrożonej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutkach tego rodzaju przetwarzania danych dla dotkniętej tym osoby

  Dodatkowo osobom dotkniętym przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jeżeli miało to miejsce, to dotkniętej tym osobie przysługuje ponadto prawo do otrzymania informacji o współmiernych gwarancjach odnośnie przekazania danych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do informacji, to może ona o każdej porze zwrócić się w tej sprawie do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każdej osoba dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawdziwych danych osobowych. Ponadto dotkniętej tym osobie przysługuje - z uwzględnieniem celu przetwarzania - prawo do zażądania uzupełnienia swych niepełnych danych osobowych, w tym również w formie uzupełniającego oświadczenia.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może o każdej porze zwrócić się w tej sprawie do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • d) Prawo do wykasowania (prawo do zapomnienia)

  Każdej osobie dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie wykasowane, jednakże pod warunkiem, że zachodzi jeden z poniższych powodów i jeżeli to przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały pozyskane dla takich celów lub przetworzone w taki sposób, które nie są już konieczne.
  • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, odwołuje wyrażoną przez siebie zgodę, na której bazowało przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 6 lit. A DS-GVO względnie z Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO, a zarazem brak jest innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zakłada zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO sprzeciw przeciwko przetwarzaniu, a zarazem nie zachodzą żadne inne uzasadnione powody wyższego rzędu dla przetwarzania, albo też osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zakłada sprzeciw przeciwko przetwarzaniu na podstawie Art. 21 ust. 2 DS-GVO.
  • Dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.
  • Wykasowanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub też prawem państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.
  • Dane osobowe zostały pozyskane w kontekście oferowanych usług spółki informacyjnej zgodnie z Art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jeden ze wskazanych powyżej powodów, a osoba, której dane dotyczą, pragnie wykasowania danych osobowych, przechowywanych w spółce Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR, może ona o każdej porze zwrócić się do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR zapewni natychmiastowe spełnienie prośby o wykasowanie.

  Jeżeli dane osobowe zostały przez spółkę Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR upublicznione, a nasze przedsiębiorstwo jako podmiot odpowiedzialny w rozumieniu Art. 17 Ust. 1 DS-GVO jest zobowiązane do wykasowania danych osobowych, wówczas spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR podejmie przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji współmierne działania, w tym również o charakterze technicznym, ażeby również inne podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych poinformować o tym, że osoba, której dane dotyczą, domagała się od tych innych podmiotów, odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, wykasowania wszelkich linków do tych danych osobowych, wszelkich kopii i replik tych danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR zapewni w konkretnym przypadku niezbędne działania.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdej osobie dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do zażądania od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

  • Osoba, której dane dotyczą, podważa prawidłowość danych osobowych i czyni to przez okres czasu, który podmiotowi odpowiedzialnemu umożliwi sprawdzenie przedmiotowych danych osobowych.
  • Przetworzenie nastąpiło bezprawnie, a osoba, której dane dotyczą, przeciwstawia się wykasowaniu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia użytkowania tych danych osobowych.
  • Podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetworzenia, jednakże osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przeciwko przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze wiadome, czy uzasadnione powody po stronie podmiotu odpowiedzialnego przeważają nad powodami osoby dotkniętej.

  Jeżeli zachodzi jeden ze wskazanych powyżej powodów, a osoba, której dane dotyczą, pragnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przechowywanych w spółce Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR, może ona o każdej porze zwrócić się do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie. Pracownik spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR zapewni ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do zapewnienia przenośności danych

  Każdej osobie dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do otrzymania w uporządkowanym, przyjętym i czytelnym maszynowo formacie dotyczących jej danych osobowych, które przez tę osobę dotkniętą zostały udostępnione podmiotowi odpowiedzialnemu. Ponadto ma ona prawo do udostępnienia tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez stawiania przeszkód przez podmiot odpowiedzialny, któremu dane osobowe zostały udostępnione wcześniej, pod warunkiem, że przetwarzanie bazuje na zgodzie udzielonej w myśl Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub też na umowie zgodnej z Art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, a przetwarzania dokonuje się metodami zautomatyzowanymi, jednakże pod warunkiem, że to przetwarzanie nie jest konieczne w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania zadań władzy publicznej, które powierzono podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Nadto osoba, której dane dotyczą,, wykonując swe prawo do przenośności danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 DS-GVO, ma prawo spowodować przeniesienie swych danych osobowych bezpośrednio od jednego do drugiego podmiotu odpowiedzialnego, jeżeli jest to wykonalne technicznie i o ile nie spowoduje to naruszenia praw i swobód innych osób.

  W celu skorzystania ze swego prawa do przenośności danych osoba, której dane dotyczą, może o każdej porze zwrócić się do pracownika spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR

 • g) Prawo do założenia sprzeciwu

  Każdej osobie dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do założenia - powołując się na powody wynikające z jej szczególnej sytuacji - sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, dokonywanemu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO. Odnosi się to także do Profilingu opartego na tym przepisie.

  Spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR w przypadku założenia sprzeciwu zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że moglibyśmy przedstawić godne ochrony powody dla kontynuacji przetwarzania, ważące więcej niż interes, prawa i swobody osoby dotkniętej lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia bezpośredniej reklamy, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do założenia o każdej porze sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celach takiej reklamy. Dotyczy to także Profilingu, jeżeli pozostaje on w związku z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złoży wobec spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR sprzeciw przeciwko przetwarzaniu tych danych do celów reklamy bezpośredniej, to spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma z przyczyn wynikających ze swej szczególnej sytuacji prawo założenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, przetwarzanych przez spółkę Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR w celach naukowych, historyczno-badawczych lub statystycznych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do założenia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może o każdej porze zwrócić się do pracownika spółki Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR lub do innego pracownika. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma w związku z korzystaniem z usług spółki informatycznej i niezależnie od zapisów Dyrektywy 2002/58/WE możność skorzystania ze swego prawa do założenia sprzeciwu przy użyciu procedur zautomatyzowanych, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Decyzje zautomatyzowane w indywidualnym przypadku włącznie z Profilingiem

  Każdej osobie dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do niepoddania się decyzji bazującej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - włącznie z Profilingiem - i mającej dla niej skutki prawne lub znacząco obciążającej ją w podobny sposób, o ile przedmiotowa decyzja (1) nie jest konieczna dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą dotkniętą a podmiotem odpowiedzialnym, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega przedmiot odpowiedzialny, zaś te przepisy prawne zawierają współmierne środki na rzecz zabezpieczenia praw i swobód oraz uzasadnionego interesu osoby dotkniętej lub (3) podejmowana jest na podstawie jednoznacznej zgody osoby dotkniętej.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą dotkniętą a podmiotem odpowiedzialnym lub też jeżeli (2) dochodzi do niej za jednoznaczną zgodą osoby dotkniętej, wówczas spółka Barbara Worner-Batkowska & Marek Batkowski GbR podejmie współmierne kroki w celu zagwarantowania praw, swobód i uzasadnionego interesu osoby dotkniętej, do czego należy co najmniej prawo do wyegzekwowania działań określonej osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do przedstawienia swego punktu widzenia oraz do podważenia przedmiotowej decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać ze swych praw do automatyzowanych procedur decyzyjnych, może o każdej porze zwrócić się w tej sprawie do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

 • i) Prawo do odwołania zgody udzielonej w obszarze prawa o ochronie danych

  Każdej osobie dotkniętej przetwarzaniem swych danych osobowych przysługuje zapewnione przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia prawo do odwołania o każdej porze udzielonej poprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pragnie skorzystać ze swego prawa do odwołania tej zgody, może o każdej porze zwrócić się w tej sprawie do pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

6. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszemu przedsiębiorstwu za podstawę prawną czynności w zakresie przetwarzania danych, w których przypadku uzyskujemy zgodę na ich przetwarzanie w określonym celu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,, jak to ma miejsce np. przy czynnościach przetwarzania, niezbędnych do dostarczenia towarów lub wykonania innych usług lub usług wzajemnych, wówczas przetwarzanie bazuje na przepisie Art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo odnosi się do czynności przetwarzania, które są niezbędne do wykonania czynności przedumownych, jak np. przy zapytaniach dotyczących naszych produktów i usług. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo podlega zobowiązaniom prawnym, które czynią koniecznym przetwarzanie danych osobowych, jak to ma miejsce np. przy wypełnianiu obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie bazuje na przepisie Art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich wypadkach przetwarzanie danych może stać się konieczne w celu ochrony ważnych życiowych interesów osoby dotkniętej lub innej osoby fizycznej. Taki przypadek zachodziłby np. wtedy, gdyby osoba odwiedzające nasze przedsiębiorstwo odniosła obrażenia wskutek czego zaistniałaby konieczność podania jej nazwiska, wieku, danych kasy chorych lub innych życiowo ważnych informacji lekarzowi, szpitalowi lub innym podmiotom trzecim. W takim wypadku przetwarzanie bazowałoby na przepisie Art. 6 I lit. d DS-GVO. Na koniec czynności przetwarzania mogłyby bazować na przepisie Art. 6 I lit. f DS-GVO. Na tym przepisie prawnym bazują procedury przetwarzania, których nie obejmują wymienione powyżej przepisy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, o ile w takiej sytuacji nie przeważają interes oraz podstawowe prawa i swobody osoby dotkniętej. Takie procedury przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności z racji tego, że ustawodawca europejski odrębnie na nie wskazuje. Ustawodawca ten reprezentuje bowiem stanowisko, że istnienie zasadnego interesu przyjąć można w sytuacji, gdy dotknięta osoba jest klientem podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie (powód do wzięcia pod rozwagę 47 zdanie 2 DS-GVO).

7. Uzasadniony interes w przetworzeniu danych, dochodzony przez podmiot odpowiedzialny lub przez podmiot trzeci

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych bazuje na Art. 6 I lit. f DS-GVO, wówczas nasz uzasadniony interes zawiera się w prowadzeniu naszej działalności biznesowej z korzyścią i dla dobra wszystkich naszych pracowników i właścicieli udziałów.

8. Okres czasu, przez jaki przechowywane są dane osobowe

Kryterium dla określenia długości czasu przechowywania danych osobowych jest odnośny ustawowy termin ich przechowywania. Po upływie tego okresu czasu przedmiotowe dane są w sposób rutynowy kasowane, jeżeli nie są już potrzebne do wykonania umowy lub zawarcia nowej umowy.

9. Ustawowe lub zawarte w umowach przepisy w zakresie udostępniania danych osobowych; wymóg ich niezbędności do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby dotkniętej do udostępnienia danych osobowych; potencjalne skutki nieudostępnienia danych

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych po części nakazują przepisy ustawowe (np. przepisy podatkowe) lub też że taki obowiązek wynikać może z zapisów umowy (np. podanie danych strony umowy). Do zawarcia umowy może także okazać się konieczne, że osoba, której dane dotyczą, udostępnia swe dane osobowe, które w następnych stadiach muszą być przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana udostępnić nam swe dane osobowe, gdy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Brak udostępnienia danych osobowych skutkowałby tym, że umowa z osobą dotkniętą nie będzie mogła być zawarta. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę dotkniętą osoba ta winna zwrócić się do naszego pracownika. Nasz pracownik indywidualnie objaśni osobie dotkniętej, czy udostępnienie danych osobowych jest przepisane ustawą lub przewidziane umową względnie konieczne dla zawarcia umowy. Wyjaśni też, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie skutki spowodowałoby nieudostępnienie tychże danych.

10. Istnienie zautomatyzowanej procedury decyzyjnej

Jako przedsiębiorstwo świadome swej odpowiedzialności rezygnujemy ze stosowania zautomatyzowanej procedury decyzyjnej oraz Profilingu.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych zostało wygenerowane przez wyspecjalizowany generator należący do Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Danych (DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH), które działa w charakterze zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych dla Szwabii Externer Datenschutzbeauftragter Schwaben, w kooperacji z wyspecjalizowanymi w ochronie danych adwokatami kancelarii prawnej WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.